Obrázek
Cvičení do škol
Program zdravotního cvičení pro pohybové zdraví dětí
AKTIVNÍ MĚSTO, ZDRAVÝ POHYB

Aktivní přístup k pohybu je nezbytnou podmínkou a ukazatelem zdravé společnosti a zdravého města. Odráží se ve vztazích a komunitním životě občanů. Je zapotřebí podpory všech věkových kategorií. Největší důraz bychom v tomto směru měli klást na děti předškolního věku od 3 do 6 let a mladšího školního věku 6 až 12 let. Mládež bez příležitostí a včasných návyků jen těžko v budoucnu nastoupí cestu aktivního pohybu nebo zdravé komunitní pospolitosti. Pro město je podpora programu Cvičení do škol bezesporu preventivním opatřením a investicí nejenom do budoucnosti zdraví občanů a společnosti, ale současně konkrétním řešením aktuální situace.

Anotace

Pod vlivem nárůstu civilizačních chorob jako jsou obezita dětí, problémy s páteří atd., vznikla celospolečensky masivní podpora zejména sportovních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Avšak ve velkém měřítku tím dochází z hlediska zdravého vývoje u dětí k předčasné specializaci pro určité sporty. Vytrvalostní aerobně založené sportovní aktivity (fotbal, basketbal, hokej, tenis apod.) sice mohou řešit nedostatek pohybu dětí a mládeže, ale dopady na pohybové zdraví dětí prezentované v současných odborných studiích jasně upozorňují na nová rizika.

Tam, kde převládají spíše cyklické pohyby a excentrické pohyby dochází k přetěžování anebo rozvolňování určitých segmentů těla, a tím se zvyšuje náchylnost ke zranění a skoliotickému držení těla. Jednoduše nestačí, že děti běhají v prostoru a rozvíjejí koordinaci končetin. Chybí jim především všeobecná pohybová průprava založená na postupném posilování úponů, vazivových tkání a svalů pro zajištění stabilizace trupu, kloubů a celkové pružnosti těla.

Náplň programu
Zdravotní cvičení potažmo postupná specifická gymnastická a atletická cvičení

Cíl: S ohledem ke specifikům věku a vývojovým danostem cvičenců bezpěčně rozvíjet vedle všeobecné pohybové průpravy také zanedbávané anebo aktuálně exponované složky pohybových schopností.

Mladší děti (žáci 3 - 8 let): Funkční, stabilizační, protahovací a koordinační cvičení a rovnovážné polohy (bazální obsahová struktura)

Hrubá motorika se rozvíjí již od narození a postupně se zdokonaluje až do puberty. Ale jsou určitá období, která jsou zcela zásadní pro zdravý rozvoj jedince do života a nejen do výkonnostního sportu.

Starší děti (žáci 9 - 12 respektive 13 - 16 let)Vedle bazálních cvičení zejména náročnější supraklíčové silové a koordinační prvky zaměřené na dynamiku, výbušnost a schopnost akcelerace

U dorostenců je už obvykle pozdě dohánět rovnováhu a koordinaci pohybu. Adolescenti často rychle narůstají do výšky a chybí jim dostatečné osvalení nebo svalová souhra. Na druhou stranu je právě toto období ideální pro rozvoj komplikovaných pohybových schopností, které vyžadují kombinaci různých zvládnutých dovedností.
Pro příjem zakázky a bližší informace nás kontaktujte
Kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany

Kurzy se uskutečňují s cílem naplnit obsahovou i formální část výzvy k předkládání projektů na základě účelové dotace Zlínského kraje se záměrem zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u studentů středních škol a žáků na druhém stupni základních škol.

Anotace

Kurz je zajímavou příležitostí učit studenty a žáky získat lepší dovednost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci. Studenti a žáci se naučí také ovládat užitečné prvky fyzické sebeobrany. Odnesou si užitečné poznatky a doporučení jak se zachovat například v případech střetu s vícero agresory, při použití zbraní nebo využití osobních věcí denní potřeby a věcí v dosahu, aby se bránili a zvýšili své šance na přežití. Účastníci kurzu se také dozví o řešení důsledků prožitého konfliktu a traumat respektive o mentálním pocitu selhání ve vztahu k sobě a k agresorovi, kdy a jak se obrátit na odbornou pomoc.

Obsahem je vzdělávání zaměřené na základní principy bezpečného chování, psychologickou přípravu i praktický nácvik reakcí na kontakt s agresory. Aktivity podporují kompetence studentů a žáků v oblasti řešení krizových situací zejména schopnosti sebeobrany.

Náplň kurzu
Celodenní akce nebo pravidelné lekce u vás

Vzdělávací blok A) Teoreticko-praktický osobnostní výcvik

- seznámení s morální a právní stránkou sebeobrany a interaktivním způsobem také uvedení klíčových pojmů Nutná obrana a Krajní nouze; dále rozlišení termínů sebeobrana a reálná sebeobrana, obeznámení s poznatky jak si agresor vybírá oběť, jak riziku předcházet, jak se připravit na možné situace, jak při tom využívat podmínek prostředí, jak komunikovat a vyzvat třetí stranu o pomoc; a dále zásady komunikace s agresorem, zaujetí obranného postoje a prvotní odrážecí reakce. Na závěr seznámení s psychologickou stránkou řešení důsledků konfliktu a traumat, kdy a jak se obracet na odbornou pomoc.

Vzdělávací blok B) Praktické ukázky a řízený trénink sebeobrany

- praktické uvedení doporučení a nácvik pro efektivní řešení skutečných situací (jeden útočník, více útočníků) před konfliktem (předcházení krizové situaci, slovní kontakt) a v jeho průběhu (fyzický kontakt); respektive fyzický trénink řešení situací při natlačení agresorem na stěnu, držení v klinči, škrcení (při výškovém a silovém nepoměru k útočníkovi, zpředu, zezadu), dále nácvik pádů a jednání napadeného na zemi pro zvýšení šancí na únik; vyvarování se typických chyb a jednání při hrozbě použití zbraně agresorem (tyč, nůž, pistole apod.); a dále doporučení a rizika užití vlastních obranných pomůcek k obraně před útočníkem a také k vyproštění při pokusu o držení či uchvácení útočníkem (sprej, boxer, teleskop apod.) včetně věcí osobní potřeby, které běžně nosíme při sobě (klíče, pero, mobil, batoh, čepice apod.) nebo věcí okolo, které jsou bezprostředně v našem dosahu (židle, dveře, strom, větev, štěrk apod.)

Vzdělávací blok C) Kondiční tréninková jednotka

- praktická část, kdy si studenti po instruktáži a nácviku stínovým způsobem následně ve dvojicích sami zkouší techniky úderu, kopu, podmetu, hodu a páčení na zkušeném figurantovi (k dispozici jsou ochranné rukavice, lapy a další tělové protektory). Cílem je jednak pochopit bezpečnou techniku a jednak překonat hranici, dát skutečnou plnokontaktní ránu, opravdový kop, a především získat jasnější představu o svých možnostech, ale i představu o síle a tvrdosti možného napadení a rozdílech mezi trénovaným a netrénovaným jedincem. Koncept je zaměřen na předání poselství o přínosu pravidelného tréninku. Studenti by měli pochopit, že řešení reálné sebeobrany by mělo být vždy bez kompromisů co nejkratší, neboť s délkou trvání zápasu narůstá také riziko zranění, trvalého poškození zdraví nebo usmrcení. Na závěr shrnutí zranitelných a citlivých oblastí lidského těla, kam je mířena efektivní obrana nebo útok a co je tedy třeba si chránit a jakým způsobem.

Pro příjem zakázky a bližší informace nás kontaktujte
Obrázek
Nabídka pro sportovní spolky
Program zdravotního cvičení pro pohybové zdraví dětí
ZODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ SVĚŘENCŮ

Zdravotní tělesná výchova pomáhá i tehdy, když disponovanost jedince převládá, jen tomu neodpovídá výkonnost, například se podezřele často objevují úrazy. To může být způsobené právě nevhodným pohybovým stereotypem, předčasnou akcelerací nebo důrazem na nečekaně nesprávném místě. Zlepšení, zrychlení nebo zpřesnění výkonnosti v konkrétním sportu je možné rovněž díky cílené integraci fyzioterapeutických prvků a kompenzačních cvičení do běžné tréninkové jednotky.

Náplň programu
Lektorské služby dle potřeb a sportovního zaměření

Sportovní týmy (skupiny) nebo jednotlivci: Dynamická neuromuskulární stabilizace – cvičení vývojových řad, stabilizační systém a kloubní centrace, cvičení svalové a pohybové souhry (načasování a svalová koaktivace), narovnávání svalových dysbalancí izolovanými cviky, funkční posilování a různé druhy strečinku (dle potřeb a sportovního zaměření)

Ceník

Blok skupinových cvičení 100 Kč/sportovec a lekce 60 min

Vzdělávací kurz 1200 Kč/sportovec nebo 5800 Kč/trenér

Individuální zdravotně sportovní terapie 2500 Kč/sportovec

V rámci partnerské spolupráce s městem Valašské Klobouky mají sportovní spolky v působnosti regionu města Valašské Klobouky možnost využít podle potřeb lektorské služby s finančním zvýhodněním 20 - 30 %, a to podle rozsahu a druhu požadované práce (cyklus kurzů, jednotlivý kurz, blok lekcí skupinového cvičení, jednotlivá lekce skupinového cvičení, individuální zdravotně sportovní terapie pro jednotlivce).

Pro příjem zakázky a bližší informace nás kontaktujte